Vydavateľstvo SPEKTRUM STU je univerzitným pracoviskom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Zabezpečuje vydávanie študijnej a inej odbornej literatúry, všeobecnej literatúry, časopisov a ostatných tlačovín pre potreby STU, ale aj pre externých záujemcov. Činnosť Vydavateľstva SPEKTRUM STU sa riadi Organizačným poriadkom Vydavateľstva STU, ktorý definuje poslanie, predmet činnosti, organizačnú štruktúru a ostatné náležitosti Vydavateľstva SPEKTRUM STU. Vydávanie študijnej a inej literatúry sa riadi Smernicou rektora Pravidlá vydávania publikácií študijnej a inej literatúry na STU v Bratislave.