Peciar Marián

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.

V roku 1981 absolvoval študijný odbor Výrobné stroje a zariadenia – chemické a potravinárske stroje a zariadenia na Strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave.

Od roku 1986 pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Strojníckej fakulte STU v Ústave procesného inžinierstva (predtým Katedra chemických strojov a zariadení SVŠT), kde pracuje dodnes ako vedúci ústavu a vysokoškolský pedagóg – profesor v odbore Procesná technika. Počas celej doby sa aktívne venuje riešeniu problémov mechaniky partikulárnych materiálov v suchom aj vlhkom stave ako vedúci výskumnej skupiny, zameranej na technológie spracovania partikulárnych systémov s jemnozrnnou tuhou fázou spojené s riešením úloh intenzifikácie, optimalizácie a modernizácie chemických a potravinárskych technológií. Aktívne sa venuje aj dizajnu strojov a aparátov pre procesnú techniku. Je autorom či spoluautorom 5 európskych a slovenských patentov, 4 úžitkových vzorov a viacerých patentových prihlášok.

V súčasnosti pôsobí aj ako prorektor STU pre spoluprácu s praxou a je tiež poverený riadením oblasti vedy a výskumu. Je jeden z konateľov spoločnosti STU Scientific s.r.o.

V marci 2017 bolo profesorovi Peciarovi udelene najvyššie rezortné vyznamenanie „Veľká medaila svätého Gorazda“ za výnimočný prínos v prepájaní najnovších poznatkov z výskumu do praxe v rôznych oblastiach priemyslu.

 

Knihy autora