Turček Peter

prof. Ing. Peter Turček, PhD.

Na Katedre geotechniky Stavebnej fakulty pôsobí od roku 1971. Po odbornej stránke sa zameriava na problematiku zakladania nových stavieb, s tým súvisiacimi návrhmi pažiacich systémov hlbokých stavebných jám pri výstavbe v stiesnených pomeroch s podchytávaním existujúcej zástavby. Nezanedbateľnou súčasťou jeho práce je analýza geotechnických porúch a návrh sanačných opatrení. Má rozsiahlu publikačnú činnosť a aktívne spolupracuje s praxou pri riešení aktuálnych problémov projekčných kancelárií, príp. vzniknutých problémov počas výstavby. 

Knihy autora