Tvarožek Vladimír

Prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc. ukončil štúdium na Matematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej univerzity v Prahe v odbore „Experimentálna fyzika“. V súčasnosti je emeritný profesor na Ústave elektroniky a fotoniky FEI STU. V rámci odboru Elektronika zaviedol 8 nových predmetov a bol gestorom zamerania „Senzorika a mikrosystémová technika“, viedol 60 diplomantov, vyškolil 8 PhD pracovníkov. Vedecko-výskumná aktivita prof. Tvarožka sa v rámci národných a medzinárodných projektov týka tenkovrstvových senzorických mikro-/nano- štruktúr a rozhraní vhodných pre tlakové, teplotné a  (bio)chemické mikrosenzory, ako aj vývoja tenkovrstvových fotovoltaických solárnych článkov. Bol zodpovedný riešiteľ a riešiteľ 13 EC projektov a bilaterálnych medzinárodných projektov. Je autorom, resp. spoluautorom, 5 vynálezov, 7 kapitol v knihách, 90 pôvodných vedeckých prác s odozvou 683 citácií, h index = 15 (Scopus po r. 1995).

Knihy autora