Valík Ľubomír

Valík Ľubomír, prof., Ing., PhD., absolvoval vysokoškolské štúdium na Chemickotechnologickej fakulte STU v Bratislave, odbor Technológia mlieka a tukov.

Od r. 1992-2002 na FCHPT STU prednáša predmety Mikrobiológia mlieka, tukov a kozmetiky, v súčasnosti prednáša profilové potravinárske predmety: Potravinárska mikrobiológia, Potravinárska hygiena, Prediktívna mikrobiológia a hodnotenie rizika a Hodnotenie kvality a bezpečnosti potravín.

Jeho vedecké aktivity sú zamerané na sledovanie vplyvov faktorov vonkajšieho a vnútorného prostredia požívatín na ich mikrobiologickú akosť, opis správania sa mikroorganizmov v požívatinách v súvislosti s ich technologickým opracovaním, na aplikáciu matematického modelovania rastu mikroorganizmov v rámci tzv. prediktívnej mikrobiológie a predikciu bezpečnosti a trvanlivosti požívatín a na mikrobiologické hodnotenie rizika. Krátkodobé stáže zamerané na metódy modelovania rastu mikroorganizmov som absolvoval u Dr. Baranyiho (Institute of Food Research v Reading a neskôr Norwich, VB) a workshopy EÚ zamerané na mikrobiologické hodnotenie rizika (Berlín). 

Full Professor at the Faculty of Food and Chemical Technology of the Slovak University of Technology in Bratislava. He is head of the Department of Nutrition and Food Quality Assessment, lecturer of Food Microbiology, Food Quality and Hygiene, Predictive Microbiology and Risk Assessment, active in training of professionals in Slovakia and abroad (Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania and Myanmar). His advisory services were requested by Slovakian food industry, certification bodies and Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic. Recent and on-going research activity is focused on quantitative and predictive food microbiology, microbiological risk assessment aimed at current topics of food quality and safety.

Editorial board member of the Journal of Food and Nutrition Research; Delegate of Slovakia in the Network on Microbiological Risk Assessment by European Food Safety Authority (EFSA); the leader of four domestic scientific projects and expert in 5 international research and consulting projects. He has more than 100 referee articles, 5 books and 4 chapters in book.

Knihy autora