Zatrochová Monika

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.

Vzdelanie a akademická kvalifikácia:

  • Chemickotechnologická fakulta v Bratislave odbor „Manažment chemických a potravinárskych podnikov“ – 1998;
  • PhD. – odbor „Odvetvové a prierezové ekonomiky“ – 2006;
  • Doc. – odbor „Ekonomika a manažment podniku“ – 2013 FM UK

 Pedagogická činnosť:

Od roku 1999 pôsobím, ako pedagogický pracovník na STU. Venujem sa oblasti finančného trhu, podnikových financií a riadením výrobných a logistických procesov. Ako školiteľka vediem bakalárske a diplomové práce, projekty ŠVOČ. Som členkou redakčnej rady časopisu MANEKO (manažment a ekonomika), ktorý vydáva naše oddelenie. Zároveň pôsobím, ako člen odborovej komisie na Fakulte Managementu UK a na UM STU. Na FM UK vediem doktorandov v odbore: „Management“ a pôsobím, ako oponent pre zahraničné doktorandské práce. Od roku 2013 spolupracujem so štátnym inštitútom odborného vzdelávania, kde pôsobím, ako odborný garant pre ekonomické vedy a manažment. Spolupracovala som na projekte „Národná sústava kvalifikácií“, ktorý je pod záštitou Ministerstva školstva SR.

 

Knihy autora