pre internetový obchod (e-shop)

Vydavateľstva SPEKTRUM STU

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky uzatvárania obchodného vzťahu na základe zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“).

Tieto VOP sa vzťahujú na kúpu tovaru, ak ho kupuje fyzická osoba a tento tovar jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania (ďalej len „spotrebiteľ“).

VOP tiež upravujú povinnosti predávajúceho, ktorým je Vydavateľstvo SPEKTRUM STU (ďalej len „predávajúci“), dodávku tovaru, prepravné, balné, platobné podmienky a reklamáciu chybného alebo poškodeného tovaru.

Na právne vzťahy neupravené v týchto VOP a v Zákone sa vzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiace predpisy.

 

Identifikácia predávajúceho:

Názov:                         Vydavateľstvo SPEKTRUM STU

Právna forma:            súčasť Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ako verejnoprávnej inštitúcie s oprávnením na podnikanie

IČO:                            00397687
Poštová adresa:          Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava

Prevádzka e-shopu:    Mýtna 30, 811 07 Bratislava

E-mail:                                    vydavatelstvo@stuba.sk

Telefón:                      0917 669 197

 

Zmluva uzavretá na diaľku

je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu alebo faxu.

 

Objednávka

je záväzný prejav vôle spotrebiteľa, na základe ktorého po oboznámení sa s týmito VOP a s tovarom, o ktorý má záujem, jasne a zrozumiteľne informuje predávajúceho o jeho rozhodnutí kúpiť za odplatu tovar určený v objednávke. Objednávka je po odoslaní zo strany spotrebiteľa zaevidovaná v systéme predávajúceho; v tomto okamžiku vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

 

Stornovanie objednávky

Spotrebiteľ môže svoju objednávku stornovať najneskôr do času vyskladnenia (odoslania) tovaru, a to formou e-mailovej správy na adrese vydavatelstvo@stuba.sk alebo telefonicky na tel. č. 0917 669 197.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak je tovar vypredaný alebo sa výrazne zmenila cena tovaru alebo nie je možné skontaktovať sa so spotrebiteľom za účelom overenia upravenej objednávky. Ak spotrebiteľ už uhradil časť alebo celú kúpnu cenu za tovar, predávajúci mu túto čiastku prevedie na jeho bankový účet alebo na jeho adresu v lehote 14 dní odo dňa zrušenia objednávky.

 

Ceny

Všetky ceny za tovar a všetky poplatky v e-shope sú uvádzané vrátane aktuálnej sadzby DPH.


Dodacie podmienky

Tovar je spotrebiteľovi zasielaný Slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky v závislosti od dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom čase, štandardne do 4 až 7 pracovných dní, najneskôr však do 30 dní od zaevidovania objednávky. S tovarom sa spotrebiteľovi doručuje aj faktúra, ktorá slúži ako daňový doklad a zároveň ako záručný list.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru spôsobené doručovateľom.

Pokiaľ požadovaný tovar nie je k dispozícii alebo sa počas dodacej doby vyskytnú nepredvídané problémy, bude predávajúci o tejto skutočnosti informovať spotrebiteľa na kontaktnej e-mailovej adrese, resp. na telefónnom čísle uvedenom v objednávke. Ak spotrebiteľovi nebude tovar doručený do dohodnutého termínu a zároveň spotrebiteľ nebude kontaktovaný zo strany predávajúceho, je oprávnený o uvedenej skutočnosti informovať predávajúceho na telefónnom čísle 0917 669 197 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy vydavatelstvo@stuba.sk.

Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru. V prípade ak ide o tovar objednaný spotrebiteľom jednou objednávkou a tovar sa dodáva oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme zásielku. Keď sa takto neprevzatý tovar vráti späť, predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a od spotrebiteľa požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode predávajúceho a spotrebiteľa.

Zasielanie tovaru predávajúci zabezpečuje len v rámci územia Slovenskej republiky.

 

Prepravné, balné a platobné podmienky

Zasielaný tovar bude riadne zabalený. Z manipulačných dôvodov a z dôvodu zabránenia poškodeniu tovaru je hmotnosť jednej zásielky/balíka (tovaru vrátane obalu) obmedzená na maximálne 10 kg. Ak tovar v rámci jednej objednávky presiahne takto stanovenú maximálnu hmotnosť, bude rozdelený do dvoch alebo viacerých zásielok (balíkov) tak, aby každá jednotlivá zásielka (balík) nepresiahla hmotnosť 10 kg, pričom sa spotrebiteľovi za každú zásielku (balík) účtuje samostatné poštovné. Spotrebiteľ je oprávnený na jednu objednávku objednať tovar, ktorý s obalom nepresiahne maximálnu súhrnnú hmotnosť 100 kg (vrátane).

Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho, ktorý je zverejnený na webových stránkach www.vydavatelstvo.stuba.sk (ďalej tiež „webové stránky predávajúceho“). Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Zmeny cenníka predávajúci zverejní vždy na webových stránkach predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovarov v nadväznosti na zmeny cien dodávateľov tovaru ponúkaného na webových stránkach predávajúceho ako aj na iné okolnosti, ktoré majú vplyv na cenu tovaru ponúkaného na webových stránkach predávajúceho. Platná kúpna cena tovaru bude spotrebiteľovi vždy oznámená pri overovaní objednávky. Potvrdením objednávky kupujúci súhlasí so zaplatením kúpnej ceny stanovenej predávajúcim.

Ku kúpnej cene tovaru sa pripočítava poštovné s poistením a balné v závislosti od jeho hmotnosti a hodnoty dodávaného tovaru. Presná cena za dopravu tovaru bude spotrebiteľovi oznámená pri telefonickom potvrdení objednávky. Doručená faktúra za dodaný tovar slúži ako záručný list.

Spotrebiteľ si môže zvoliť jeden z týchto spôsobov platby:

  • v hotovosti pri preberaní objednávky (platba na dobierku),
  • prevodom sumy na účet 7000084007/8180 (IBAN SK78 8180 0000 0070 0008 4007) alebo 7000084090/8180 (IBAN SK78 8180 0000 0070 0008 4090) na základe zaslanej zálohovej faktúry od predávajúceho,
  • platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány Tatrabanky.

 

Cenník poštovného a balného vrátane poistenia:

Hmotnosť

Zásielka bez dobierky

Dobierka

0 až 4,99 kg

5 €

+ 1 €

5 až 9,99 kg

6 €

+ 1 €

10 až 14,99 kg

11 €

+ 2 €

15 až 19,99 kg

12 €

+ 2 €

20 až 24,99 kg

17 €

+ 3 €

25 až 29,99 kg

18 €

+ 3 €

30 až 34,99 kg

23 €

+ 4 €

35až 39,99 kg

24 €

+ 4 €

40 až 44,99 kg

29 €

+ 5 €

45 až 49,99 kg

30 €

+ 5 €

50 až 54,99 kg

35 €

+ 6 €

55 až 59,99 kg

36 €

+ 6 €

60 až 64,99 kg

41 €

+ 7 €

65 až 69,99 kg

42 €

+ 7 €

70 až 74,99 kg

47 €

+ 8 €

75 až 79,99 kg

48 €

+ 8 €

80 až 84,99 kg

53 €

+ 9 €

85 až 89,99 kg

54 €

+ 9 €

90 až 94,99 kg

59 €

+ 10 €

95 až 100 kg

60 €

+ 10 €

 

 Preberanie tovaru

Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť zásielky. Zásielku, ktorá javí známky poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a pod.), spotrebiteľ nie je povinný prevziať. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo osobou ním určenou. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. V prípade, že spotrebiteľ tovar neprevezme v dohodnutom termíne a na uvedenej adrese, predávajúci si môže nárokovať náhradu nákladov na doručenie tovaru späť na sklad predávajúceho.

 

Vrátenie tovaru

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona. Od zmluvy je možné odstúpiť preukázateľným spôsobom – písomne alebo e-mailom, a to aj bez uvedenia dôvodu. Tovar, na ktorý sa odstúpenie od zmluvy vzťahuje, musí spotrebiteľ poslať doporučenou zásielkou (nie na dobierku!) na adresu: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, Vazovova 5, 813 42 Bratislava, prípadne doručiť osobne na adresu prevádzky e-shopu: Mýtna 30, Bratislava. K zásielke treba priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý bol zaslaný s tovarom. Zásielku, ktorá bola predávajúcemu zaslaná na dobierku, predávajúci neprevezme. Ak bola platba za tovar uhradená, peniaze predávajúci poukáže v lehote 14 dní na bankový účet spotrebiteľa.

V súlade s § 7 ods. 6 Zákona spotrebiteľ nemôže uplatniť vrátenie tovaru, ak ide o:

  • predaj periodickej tlače a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na vrátenie tovaru, resp. odstúpenie od zmluvy.

 

 Reklamácie

Ak spotrebiteľ reklamuje chybný alebo poškodený tovar, platia pre neho podmienky uvedené v bode „Vrátenie tovaru“ týchto VOP a vo vzore Reklamačného protokolu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP. V prípade reklamácie tovaru spotrebiteľ musí uviesť dôvod reklamácie, ktorý uvedie do reklamačného formulára. Reklamačný formulár musí fyzicky priložiť k tovaru a doporučenou zásielkou (bez dobierky!) poslať na adresu predávajúceho alebo po telefonickom dohovore osobne doniesť na adresu prevádzky predávajúceho (Mýtna 30, Bratislava). O vybavení reklamácie bude spotrebiteľ informovaný e-mailom alebo telefonicky v lehote 15 pracovných dní od doručenia reklamácie.

 

Ochrana osobných údajov

Predávajúci nezverejní, nesprístupní ani neposkytne osobné údaje spotrebiteľa žiadnym iným osobám, s výnimkou osôb, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky (najmä banky a prevádzkovatelia doručovateľských služieb).
Osobné údaje odberateľa sú spracovávané na základe Podmienok ochrany osobných údajov, ktorých presné znenie nájdete TU.

 

Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (ktorá vzniká na základe záväznej objednávky a potvrdením predmetnej objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými súvisiacimi právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.

Vydavateľstvo SPEKTRUM STU ako predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.vydavatelstvo.stuba.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa riadia vždy všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v čase potvrdenia záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01. 12. 2017.

 

Používanie materiálov zo stránky

© 2017 Vydavateľstvo SPEKTRUM STU. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie alebo šírenie obsahu stránok internetového obchodu Vydavateľstva SPEKTRUM STU akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného súhlasu Vydavateľstva SPEKTRUM STU  zakázané.