Bajtala Marek

Ing. Marek Bajtala, PhD.

Vysokoškolské štúdium v odbore Geodézia a kartografia ukončil na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Vedeckú hodnosť PhD. získal vo vednom odbore Geodézia a geodetická kartografia.                                     

V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na katedre Geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na oblasť  analýzy meracích metód v geodézii a inžinierskej geodézii. Ide hlavne o analýzy a modely zvyšovania presnosti polohových geodetických meraní, podporených teoreticko-expertíznymi analýzami vplyvu atmosféry. Ďalej je to tvorba optimalizačného deformačného modelu stavebných objektov, konštrukcií, horninového prostredia a možností využitia integrovaných meracích systémov a pre zber a spracovanie meraných údajov.

Aktívne pôsobí na odborných seminároch a konferenciách doma i v zahraničí. Podieľa sa na riešení výskumných úloh, je autor jednej monografie, spoluautor vysokoškolských skrípt a odborných a vedeckých článkov uverejnených doma i v zahraničí v slovenskom a anglickom jazyku.

Knihy autora