Baroňák Ivan

prof. Ing. Ivan BAROŇÁK, PhD.

Od ukončenia štúdia v roku 1980 na FEI STU v Bratislave (predtým EF SVŠT) v odbore rádioelektronika pracuje na FEI STU v Bratislave, v súčasnosti ako profesor na Ústave multimediálnych informačno-komunikačných technológií FEI STU. Vedecky, profesionálne a pedagogicky sa orientuje na problematiku prepojovacích telekomunikačných systémov, telekomunikačný manažment (TMN), IP Multimedia Subsystem (IMS), VoIP, kvalitu služby (QoS), Long Term Evolution (LTE), protokoly v telekomunikačných sieťach, modelovanie a optimalizáciu telekomunikačných systémov a sietí. Prednáša predmety bakalárskeho a inžinierskeho štúdia ̶ Spojovacie systémy, siete a služby, Multimediálne telekomunikačné siete a služby, Neverejné telekomunikačné systémy, siete a služby, NGN siete, protokoly a rozhrania. Úspešne vyškolil 11 študentov PhD., 115 diplomantov, 87 bakalárov, 56 študentov vo ŠVOČ. Viedol celkovo 37 vedeckých a vedecko-technických projektov, vytvoril projektovo 69 vedeckých a technických štúdií pre prax, 48 expertných analýz pre ústredné orgány štátnej správy (MPSVaR, MS SR, MO SR, MF SR, MV SR, ÚDR SR, armádu SR, Ministerstvo dopravy a spojov a pod. Vytvoril Centrum excelentnosti SMART (v časti IMS na FEI STU) a ÚVP na FEI STU (v časti telekomunikácie – LTE). Získal štyri Národné ocenenia za riešenie vedeckých a vedecko-technických projektov (Vedecký tím roku 2006). Je autor a spoluautor 3 monografií a mnohých vedeckých článkov vo vedeckých časopisoch a článkov z vedeckých konferencií.

Knihy autora