Bezák Bystrík

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.

Pôsobí v súčasnosti ako emeritný profesor na Katedre dopravných stavieb na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Prednášal Dopravné inžinierstvo, Dopravné plánovanie, Dopravný urbanizmus, Mestské komunikácie, Dopravný manažment, Civil Engineering u nás i v zahraničí. Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa zameral na Vplyv riadenia dopravy na bezpečnosť CP, Komplexný rozvoj dopravy v aglomerácii Bratislavy, Riadenie a reguláciu dopravy, Faktory tvorby integrovaného komunikačného systému, Synergické aspekty dopravy a ďalšie. Je predseda SCS Dopravné plánovanie, predseda Národného komitétu pre svetové cestné kongresy PIARC, člen technických výborov a národný delegát PIARC, člen redakčných rád časopisov Slovak Journal of Civil Engineering, Transport Rewiev a Acta Technica Jaurinensis.

Knihy autora