Bielek Boris

prof. Ing. Boris Bielek, PhD.,

Je absolvent študijného odboru Pozemné stavby na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, kde v súčasnom období pôsobí ako vysokoškolský profesor vo funkcii vedúceho Katedry konštrukcií pozemných stavieb. V rokoch 2011 – 2015 pôsobil na Stavebnej fakulte vo funkcii prodekana pre rozvoj fakulty.

Vedecko-výskumná orientácia prof. Bieleka je zameraná na fyziku budov a konštrukcií – energetickú efektívnosť budov, solárnu stavebnú tepelnú techniku budov, aerodynamiku a hydrodynamiku budov, transparentné konštrukcie budov, transparentné fasády, dvojité transparentné energetické klíma fasády, teóriu a tvorbu vývoja techniky v architektúre pre udržateľnú spoločnosť, založenú na systémovej väzbe budova – klíma – energia.

Za dvojdielnu publikáciu Bielek, B. a kol.: Dvojité transparentné fasády budov získal cenu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2002 v kategórii prírodných a technických vied.

Knihy autora