Borba Ladislav

Ing. Ladislav Borba, PhD.

Autor je absolvent študijného odboru Elektrické stroje a prístroje na Elektrotechnickej fakulte SVŠT. Po krátkej praxi v priemysle pôsobil od roku 1969 dlhodobo na Katedre elektrických strojov a prístrojov EF SVŠT (FEI STU) ako pedagóg, kde sa orientoval na disciplínu Elektrické pohony. V súvislosti s dizertáciou na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline v odbore Elektrická trakcia a elektrické pohony rozšíril svoje pôsobenie tiež na disciplíny Výkonová elektronika a Elektronické meniče energie. Výskumne pôsobil v oblasti elektrických pohonov a konštrukcie výkonových polovodičových meničov.

Knihy autora