Brokeš Vojtech

Ing. Vojtech Brokeš, PhD.

Štúdium na Strojníckej fakulte SVŠT ukončil v roku 1982. Po ukončení štúdia pracoval v oblasti štátneho skúšobníctva ako metodik pre skúšobníctvo. Po zriadení Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky nastúpil na odbor skúšobníctva, kde pracoval ako metodik zodpovedný za metodickú činnosť a tvorbu legislatívy pre oblasť skúšobníctva, certifikácie, akreditácie a posudzovania zhody. V roku 2008 sa ako expert zúčastnil projektu „Poradenstvo pri uplatňovaní legislatívy v oblasti meradiel“ v rámci Prechodného fondu, ktorého úlohou bolo zosúladenie aplikačnej legislatívy v SR a EÚ. V rokoch 2010 a 2011 sa v Slovenskom metrologickom ústave v Bratislave ako samostatný vedecký pracovník podieľal na príprave certifikačného orgánu pre certifikáciu systémov kvality výrobcov meradiel. Dlhodobo spolupracuje s Ústavom automatizácie, merania a aplikovanej informatiky Strojníckej fakulty STÚ v Bratislave, kde sa zaoberá šírením neistôt pri realizácii teplotnej stupnice a ich počítačovou simuláciou. V súčasnej dobe pracuje v súkromnej sfére ako prekladateľ odbornej technickej literatúry.

Knihy autora