Cagáňová Dagmar

Doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD., pôsobí ako docentka v odbore Priemyselné inžinierstvo od r. 2011, v súčasnosti je prodekankou pre zahraničné projekty na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave, spoluzakladateľkou Európskej Aliancie pre inovácie (EAI SK), členkou riadiacej komisie E-COST (Európska spolupráca vo vede a technike),  výkonnou členkou komisie DAC (Dunajského akademického konzorcia) a výboru Dunajskej stratégie v rámci prioritnej osi číslo 7 (Vedomostná spoločnosť – veda, výskum, inovácie a IKT pre SR.

Jej profesionálne záujmy a vedecké témy sa zameriavajú najmä na manažment ľudských zdrojov, interkultúrny, vedomostný a inovačný manažment, medzinárodné vzťahy, rodovú politiku, Mobilitu a Smart City. Pôsobí ako členka edičných rád časopisov, organizátorka a členka riadiacich výborov mnohých domácich i medzinárodných konferencií, ako školiteľka a spolugarantka doktorandského študijného programu. Zúčastnila sa viacerých domácich i medzinárodných projektov ako hlavná riešiteľka i členka projektového tímu či projektová manažérka, pôsobí ako hodnotiteľka projektov. K dnešnému dňu vydala viac ako

200 publikácií, 78 v databáze WOS a SCOPUS, 2 karentované publikácie, má viac ako 200 citácií, z toho 87 v databázach WOS a SCOPUS.

Knihy autora