Dunaj Štefan

Ing. Štefan Dunaj

Vyštudoval Strojnícku fakultu STU v Bratislave v odbore Automobily a mobilné pracovné stroje. Po ukončení inžinierskeho štúdia nastúpil na doktorandské štúdium v odbore Dopravné stroje a zariadenia. Pôsobí v Laboratóriu generatívneho konštruovania (GEKON), kde sa venuje metódam konštruovania pre aditívnu výrobu a ich zavádzaniu do praxe a pokročilým nástrojom pre konštruovanie v CAD systémoch. Tieto poznatky sa snaží implementovať aj do výučby predmetov – Počítačové konštruovanie, Metódy vývoja a konštrukcie dielov v dopravnej technike, Karosérie a výroba MV. Je spoluriešiteľom projektu APVV a aktívne spolupracuje s firmami z oblasti automobilového priemyslu. Je spoluautorom patentu a úžitkového vzoru. Je taktiež spoluautorom príspevkov na medzinárodných konferenciách a v zahraničných časopisoch.

Knihy autora