Gregušová Silvia

Ing. Silvia Gregušová, PhD.

Absolvovala Stavebnú fakultu STU v Bratislave, odbor Architektúra a pozemné stavby. Je znalkyňa zapísaná v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, v znaleckom odbore 37 00 00 Stavebníctvo a v znaleckých odvetviach Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnuteľností. Je členka skúšobných komisií na odborných skúškach znalcov v odbore Stavebníctvo, organizovaných z poverenia Ministerstva spravodlivosti SR. Pôsobí v redakčnej rade recenzovaného odborného časopisu Almanach znalca. V súčasnosti je zástupkyňa vedúcej Ústavu súdneho znalectva SvF STU v Bratislave. Je riešiteľka a spoluriešiteľka rôznych druhov znaleckých úkonov ústavu. Prednáša predmet Pozemné stavby v rámci akreditovaných vzdelávacích programov Špecializované vzdelávanie pre znalcov v odbore Stavebníctvo a Technické aspekty práce s realitami. V publikačnej činnosti sa zameriava na špecifické prípady ohodnocovania nehnuteľností a poruchy na objektoch pozemných stavieb.

Knihy autora