Hojerová Jarmila

Doc. Ing. Jarmila Hojerová, Ph.D. vyštudovala potravinárstvo a kozmetiku na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT. Štyri desaťročia pôsobí ako vysokoškolská učiteľka v oblasti prírodných tukov, kozmetiky a hygieny a v súčasnosti ako odborná garantka bakalárskeho študijného programu Potraviny, výživa, kozmetika na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, kde zaviedla niekoľko predmetov. Zaviedla aj výučbu predmetu Kosmetická a bytová chemie na Fakulte chemickej VUT v Brne a predmetu Šport, zdravie, kozmetika na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave. Na Obchodnej fakulte EU v Bratislave sa externe podieľala na praktickom vyučovaní Tovaroznalectva a dlhé roky prednáša na Univerzite tretieho veku STU. Aktívne sa zúčastnila viacerých projektov zameraných na inováciu procesu vyučovania chémie na gymnáziách. Zo záujmu absolvovala kvalifikačný kurz pre kozmetičky. Spolupracuje so slovenskými a zahraničnými výrobcami a distribútormi kozmetických látok a výrobkov. Má bohaté skúsenosti pri hodnotení ich kvality v rámci rôznych súťaží. Dve desaťročia pôsobila ako prezidentka Slovenského kozmetologického zväzu; dnes je členkou výboru pre vedu a vzdelávanie. Tiež je členkou redakčnej rady odborných časopisov v oblasti dermatológie a kozmetiky a autorkou vedeckých, odborných a osvetových publikácií, kníh, skrípt pre vysokoškolákov, učebnice pre stredné školy a učebného textu pre základné školy.

Knihy autora