Hrivňák Ivan

Prof. Ing. Ivan Hrivňák, DrSc., je jednou z najvýznamnejších vedecko-pedagogických osobností, ktoré pôsobili na Materiálovotechnologickej fakulte STU. Založil medzinárodne uznávanú vedeckú školu v oblasti zvariteľnosti ocelí. Úspešne reprezentoval československú a neskôr slovenskú vedu a techniku vo významných medzinárodných organizáciách (napr. v Medzinárodnom zváračskom inštitúte). Počas svojej 50-ročnej pedagogickej kariéry prednášal desiatky, spravidla profilových, predmetov na viacerých domácich aj zahraničných univerzitách, vychoval desiatky diplomantov a celkom 58 doktorandov.  Vždy sa vyznačoval mimoriadnou životnou vitalitou, vysokou erudovanosťou a schopnosťou nachádzať spravodlivé a zároveň pragmatické riešenia. Svojimi 15 monografiami výrazne obohatil poznatkový fond slovenskej a svetovej odbornej literatúry. Významnou mierou sa zaslúžil o šírenie dobrého mena STU doma aj v zahraničí.

Knihy autora