Hrivňáková Dáša

Prof. Ing. Dáša Hrivňáková, DrSc., sa venovala takmer 50 rokov pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti na fakultách STU. Na Materiálovotechnologickej fakulte STU pôsobila nepretržite od jej vytvorenia až do odchodu do dôchodku. Významným spôsobom sa podieľala na personálnom a materiálno-prístrojovom budovaní fakulty. Vychovala desiatky diplomantov a viac ako 20 doktorandov.Bola výnimočne úspešná v pedagogickom procese vďaka svojej dôslednosti a didaktickým schopnostiam. Zaslúžila sa šírenie dobrého mena fakulty a STU doma aj v zahraničí.

Knihy autora