Hudecová Daniela

prof. RNDr. Daniela Hudecová, PhD.

Pôsobí v Ústave biochémie a mikrobiológie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. Pedagogickej práci sa venuje od roku 1991. Prednáša predmety Mikrobiológia I, Mikrobiológia, Mikrobiológia pre humánnu medicínu. Pracuje v odbore Mikrobiológia, v oblasti orientovanej na štúdium antimikróbnej aktivity a mechanizmov pôsobenia nových typov xenobiotík prírodného a syntetického pôvodu (s dôrazom na hľadanie vzťahov medzi štruktúrou zlúčenín a ich biologickou účinnosťou) na celulárnej a subcelulárnej úrovni, na štúdium biochemických a genetických procesov zúčastňujúcich sa  diferenciácie  a sekundárneho metabolizmu vláknitých mikromycét a na sledovanie účinkov nízkoteplotnej plazmy  na epifytnú, fytopatogénnu a toxinogénnu mikrocenózu osiva obilnín. Významnou mierou sa zaslúžila o registráciu a zavedenie prvého originálneho protimúčnatkového československého systémového fungicídu trimorfamidu do výroby a poľnohospodárskej praxe.

Ako riešiteľka sa podieľala na viacerých  úlohách štátneho plánu rozvoja a výskumu, projektov VEGA, APVT, APVV, ZoD. Je autorka a spoluautorka 1 vysokoškolskej učebnice, 1 monografie, 2 vysokoškolských skrípt.

Knihy autora