Gulanová Jana

Ing. Jana Gulanová, PhD.

Vyštudovala Strojnícku fakultu STU v Bratislave v odbore Automobily, lode a spaľovacie motory. Hneď po štúdiu nastúpila na doktorandské miesto a pracovala v Laboratóriu generatívneho konštruovania (GEKON). Po absolvovaní doktorandského štúdia nastúpila na miesto odbornej asistentky na Ústave dopravnej techniky a konštruovania. Venuje sa témam moderného konštruovania a vkladá ich aj do sylabov predmetov, ktoré vyučuje – Počítačové konštruovanie, Tvarové krivky a plochy v strojárskej výrobe, Metódy vývoja a konštrukcie dielov v dopravnej technike, Karosérie, Karosérie a výroba MV. Zodpovedá za laboratórium GEKON, kde skúma prepojenie konštruovania s aditívnou výrobou, presnosť tejto technológie, mechanické skúšky vybraných typov kompozitných materiálov, interpoláciu 3D skenovaných objektov, karosérie vozidiel od dizajnérskeho návrhu po výrobu a voľné modelovanie plôch v konštrukcii. Bola spoluriešiteľkou projektov APVV, VEGA, KEGA, EŠF, Tempus, vedúcou desiatok priemyselných projektov a je partnerkou v sieti CEEPUS. Absolvovala trojmesačnú výskumnú stáž v laboratóriu DRIVE vo francúzskom Neverse  a polročnú stáž na TU Graz v Rakúsku. Je autorkou úžitkového vzoru, 5 článkov v impaktovaných časopisoch a 24 príspevkov na medzinárodných konferenciách.

Knihy autora