Jančárik Vladimír

doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.

Vladimír Jančárik sa narodil v Bratislave v roku 1965. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v roku 1988, medziodborové štúdium Inžinierstvo tuhých látok. V súčasnosti zastáva pozíciu docenta v odbore Teoretická elektrotechnika na Ústave elektrotechniky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU. V rámci výskumu sa zaoberá predovšetkým teóriou elektromagnetického poľa, aplikovaným magnetizmom a meraniami v oblasti magnetizmu. Doposiaľ publikoval približne 100 prác, z toho 22 v zahraničných karentovaných časopisoch. V databáze Web of Sciences eviduje približne 180 citačných ohlasov.

Knihy autora