Ježko Ján

Ing. Ján Ježko, PhD.

Vysokoškolské štúdium odbor Geodézia a kartografia ukončil na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na katedre Geodézie Stavebnej fakulty STU. Prednáša Geodéziu, Geodéziu, kartografiu a kataster, Dejiny stavebníctva a zememeračstva, Geodéziu v stavebníctve, Dejiny zememeračstva a ďalšie. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na oblasť elektronického merania uhlov a dĺžok, meranie posunov a kalibráciu  testovanie prístrojov a pomôcok. Aktívne pôsobí na odborných seminároch a konferenciách doma i v zahraničí. Podieľa sa na riešení výskumných a grantových úloh. Je spoluautor učebnice, vysokoškolských skrípt,  odborných vedeckých článkov. V expertíznej a odborno-technickej činnosti sa zameriava na dlhodobé meranie a vyhodnotenie zvislých posunov objektov atómových elektrární, meranie posunov bodov geodetickej siete prívodového kanála Gabčíkovo, dlhodobé meranie pretvorenia mostov na D1, D2, úsek Liptovský Mikuláš – Hybe, Sekule, v Bratislave, meranie geometrických parametrov žeriavových dráh v tuneloch.

Knihy autora