Kalina Martin

doc. RNDr. Martin Kalina, CSc.

Narodil sa v roku 1960. Absolvent Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Bratislave, odbor Pravdepodobnosť a matematická štatistika. Na Slovenskej technickej univerzite pôsobí od roku 1989. Jeho domovským pracoviskom sa stala Stavebná fakulta, Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie. Hlavnou vedecko-výskumnou oblasťou jeho záujmu sú fuzzy množiny a modelovanie neurčitosti, venuje sa tiež problematike, ktorá zahŕňa monotónne miery a integrály vzhľadom na monotónne miery a v neposlednej miere sú v oblasti jeho záujmu aj fuzzy spojky (fuzzy logika) a ich aplikácie.

Knihy autora