Koleňák Roman

prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.

Narodil sa 10. 07. 1973 v Trnave. Na Materiálovotechologickej fakulte STU so sídlom v Trnave pôsobí od roku 1998. Pracuje v Ústave výrobných technológií. Jeho študijným odborom sú strojárske technológie a materiály. Primárne sa venuje najmä oblasti spájkovania keramických a iných ťažkospájkovateľných materiálov. Vedie prednášky a cvičenia predovšetkým v predmetoch: Spájkovanie, Zváracie stroje a zariadenia a Technická príprava výroby vo zváraní. Je autorom a spoluautorom dvoch vysokoškolských učebníc a viacerých vysokoškolských skrípt. Navrhol a vytvoril viacero učebných pomôcok najmä v oblasti spájkovania. Bol hlavným riešiteľom 5 grantových projektov APVV a VEGA a spoluriešiteľom niekoľkých ďalších. Je autorom a spoluautorom 3 monografií, spoluautorom 2 udelených patentov a 1 zverejnenej patentovej prednášky v oblasti spájkovania.

Knihy autora