Kralina Hoboth Katalin

PeadDr. Katalin Kralina Hoboth, PhD.

Magisterské štúdium absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore maďarský jazyk a literatúra  ̶  nemecký jazyk a literatúra. Rigorózne konanie a doktorandské štúdium absolvovala na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Doktorát získala v oblasti odborovej didaktiky, skúmala dvojjazyčnosť vo výučbe odborného jazyka na stredných stavebných školách s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku. Pracuje na Katedre jazykov Stavebnej fakulty STU v Bratislave, kde vyučuje nemecký jazyk. Jej výskum je zameraný na terminologické otázky, na problematiku výučby odborného jazyka v dvojjazyčnom prostredí, zaoberá sa aj otázkami dvojjazyčného jazykového úzu. 

Knihy autora