Liptáková Denisa

Ing. Denisa Liptáková, PhD.

Narodila sa 19.10.1976. Študovala na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v rokoch 1995 – 2000, v roku 2000 ukončila štúdium štátnou záverečnou skúškou na Katedre mlieka, tukov a hygieny požívatín. V roku 2004 obhájila dizertačnú prácu s názvom Stabilita potravinárskych emulzií na Oddelení potravinárskej technológie a začala pôsobiť ako odborný asistent na Oddelení výživy a hodnotenia potravín FCHPT STU, kde pracuje až do súčasnosti. Vedecký výskum je orientovaný predovšetkým na matematický popis správania sa  technologicky nežiaducich mikroorganizmov v potravinách, vplyv faktorov prostredia na dynamiku ich rastu a prežívania, ale pozornosť je sústredená aj na vývoj funkčných potravín určených pre zdravotne hendikepovanú skupinu obyvateľstva. V roku 2007 jej Československá spoločnosť mikrobiologická udelila Švecovu cenu za prínos k rozvoju mikrobiálnej fyziológie.

Knihy autora