Majerníková Eva

prof. RNDr. Eva Majerníková, DrSc., špecialistka v odbore teoretická fyzika (teória kondenzovaných látok, štatistická fyzika a nelineárna fyzika).  Pracovala vo Fyzikálnom ústave SAV v Bratislave a na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Prednášala na Univerzite Komenského v Bratislave, PřF UP v Olomouci, na vzdelávacích a postgraduálnych kurzoch FU SAV a zmienených fakultách. Viedla niekoľko výskumných projektov v Bratislave a Olomouci. Publikovala väčšinou v popredných medzinárodných časopisoch a prednášala na domácich a zahraničných konferenciách a pracoviskách. Spolupracuje s katedrou fyziky Univerzity v Augsburgu. Bola členkou Americkej fyzikálnej spoločnosti.

Knihy autora