Martiniaková Silvia

Ing. Silvia Martiniaková, Ph.D., rod. Pažoureková, vyštudovala potravinárstvo a kozmetiku na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, kde v roku 2013 obhájila dizertačnú prácu na tému „Hodnotenie kožnej absorpcie parabénov z hľadiska ochrany zdravia človeka“. Potom niekoľko rokov pracovala na Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Od roku 2017 pôsobí ako vysokoškolská učiteľka na FCHPT STU v oblasti kozmetických disciplín, kde sa osobitne venuje zahraničným študentom v rámci programu Erasmus+. Prednáša aj na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave predmet Šport, zdravie, kozmetika. Je tajomníčkou Slovenského kozmetologického zväzu pre zahraničnú spoluprácu, členkou redakčnej rady časopisu Derma revue a autorkou viacerých vedeckých, odborných a osvetových publikácií. Obe autorky sú členkami International Federation of Societies of Cosmetic Chemists. Dlhoročne sa podieľajú na výskumných projektoch zameraných na bezpečnosť kozmetiky. Spolu so svojimi doktorandami a študentami sa venujú metódam in vitro na hodnotenie nežiaduceho i žiaduceho prestupu určitých kozmetických zložiek do kože človeka a na hodnotenie účinnosti fotoprotektívnych, antioxidačných a antiradikálových látok s cieľom ochrany a podpory zdravia.

Knihy autora