Martinka Jozef

Doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. pôsobí ako vedúci Katedry požiarneho inžinierstva na Ústave integrovanej bezpečnosti Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Zaoberá sa predovšetkým výskumom požiarneho rizika materiálov a výrobkov. Je autorom jednej vysokoškolskej učebnice, troch vysokoškolských skrípt, pätnástich pôvodných vedeckých prác v zahraničných vedeckých časopisoch, viac ako dvadsiatich pôvodných vedeckých prác v domácich vedeckých časopisoch, viac ako šesťdesiatich konferenčných príspevkov, jednej zverejnenej patentovej prihlášky a dvoch zapísaných úžitkových vzorov. Vedie prednášky a cvičenia z predmetov Základy požiarneho inžinierstva, Protipožiarna bezpečnosť stavieb, Teória požiarov a výbuchov, Vyhradené technické zaradenia a Fyzikálna chémia horenia, výbuchu a hasenia. Viedol dvadsaťšesť bakalárskych a takmer päťdesiat diplomových prác. V súčasnosti vedie dve dizertačné práce. Je členom Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostrave a Národných technických komisií TK119 (Hodnotenie požiarnej bezpečnosti materiálov a výrobkov) a TK120 (Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi: požiarnotechnické zariadenia a prostriedky na ochranu pred požiarmi) Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Knihy autora