Musil Miloš

prof. Ing. Miloš Musil, CSc.

Vysokoškolské štúdium absolvoval v roku 1986 na Strojníckej fakulte STU v Bratislave a bola mu udelená cena rektora. V roku 1994 úspešne obhájil dizertačnú prácu a získal titul kandidáta vied v odbore Aplikovaná mechanika. Od roku 1986 až po súčasnosť pôsobí na Ústave aplikovanej mechaniky a mechatroniky SjF STU v Bratislave. Prednáša predmety z oblasti mechaniky a mechatroniky. V rámci spolupráce s praxou sa venuje riešeniu problémov súvisiacich s dynamickými problémami pri prevádzke strojných konštrukcií (napr. analýza rotačných strojov, návrh konštrukcií na seizmickú odolnosť, návrh odpruženia dopravných prostriedkov, vibroizolácia a vibrodiagnostika strojných zariadení). Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zaoberá predovšetkým problematikou identifikácie parametrov mechanických sústav za účelom spresnenia matematických modelov, detekcie porúch v konštrukcii, analýze vertikálnej dynamiky vozidla, aktívnej a pasívnej vibroizolácie strojov. Je autorom a spoluautorom vedeckých monografií, učebníc či skrípt, vedeckých príspevkov v konferenčných zborníkoch a časopisoch. Taktiež je hlavným riešiteľom a spoluriešiteľom domácich a zahraničných projektov (napr. VEGA, APVV), inžinierskych diel a prác expertíznej činnosti. V roku 2016 ho prezident SR vymenoval za profesora v odbore Aplikovaná mechanika.

Knihy autora