Nemčeková Miroslava

doc. Ing. Miroslava Nemčeková, PhD.

Pôsobila na Katedre častí strojov (dnes Ústav dopravnej techniky a konštruovania) ako pedagóg. Vedeckú ašpirantúru ukončila v roku 1996 na tému Príspevok k odhadu životnosti ozubených prevodov pri premenlivom prevádzkovom zaťažení na Strojníckej fakulte STU. Od začiatku svojho pôsobenia na fakulte viedla cvičenia z väčšiny predmetov základného štúdia  vyučovaných na Katedre častí strojov (Základy strojného inžinierstva, Časti strojov I, Časti strojov II, Inžinierska grafika) a po ukončení doktorandského štúdia aj prednášky z predmetov Základy strojného inžinierstva. Podieľala sa na riešení viacerých vedecko-výskumných projektov v oblasti ozubených prevodov a bola spoluriešiteľka úloh z praxe. Habilitačnú prácu s témou Navrhovanie strojových častí v systéme PLM obhájila v roku 2010. V súčasnosti sa zaoberá počítačovou podporou konštruovania a návrhom generatívnych modelov strojových častí. Je autorka učebných textov a vedeckých publikácií uverejnených v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch.

Knihy autora