Ondrejkovičová Iveta

doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD.

Od skončenia štúdia (r. 1975) pôsobí na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU. V súčasnosti pracuje ako docentka na Oddelení anorganickej chémie. 25 rokov bola členkou autorského kolektívu, ktorý pripravoval súťažné úlohy z oblasti anorganickej a fyzikálnej chémie v rámci chemickej olympiády.

Od roku 2011 je garantka viacerých kurzov ďalšieho vzdelávania. Reprezentuje fakultu v Sektorovej rade pre chémiu a farmáciu, kde je aktívna riešiteľka projektov Národná sústava povolaní a Národná sústava kvalifikácií. Pri príležitosti 70. výročia začatia výučby na fakulte (v r. 2010) získala za svoju prácu Pamätnú medailu Aurela Stodolu. Vedenie fakulty (v r. 2016) jej udelilo ocenenie za mimoriadny prínos k vzdelávacej činnosti. V tom istom roku získala ocenenie za významný prínos vo vzdelávaní chémie od Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR.

Vo vedeckej oblasti sa zameriava na problematiku koordinačných zlúčenín, najmä na prípravu nových zlúčenín železa a štúdium ich vlastností. Je spoluautorka 8 monografických prác publikovaných v zahraničí, 85 vedeckých prác v časopisoch registrovaných CC a CA, 12 patentov, 55 prác v zborníkoch domácich a medzinárodných konferencií, tiež viacerých pedagogických publikácií, ako sú učebnice, skriptá, učebné pomôcky, príručky a odborné články.

Knihy autora