Palenčár Jakub

Ing. Jakub Palenčár, PhD.

1987

Je na funkčnom mieste docenta na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V pedagogickej činnosti sa zameriava predovšetkým na oblasť vyhodnocovania meraní a navrhovania experimentov, metrológiu pri zabezpečení kvality a štatistickým metódam v metrológii.  V  rámci vedecko-výskumnej sa venuje najmä metódam vyhodnotenia meraní, stanoveniu neistôt v meraní a pri kalibrácii. Ďalšou oblasťou je problematika spôsobilosti meracích procesov, ktorej sa z pohľadu vplyvu neistoty kontrolného etalónu na indexy spôsobilosti venoval aj vo svojej dizertačnej práci. Problematike vyhodnotenia meraní a stanovenia neistôt v meraní sa venuje aj v rámci výskumných projektov, hlavne APVV a VEGA. Pôsobil tiež ako lektor vo vzdelávacích kurzov zameraných na neistoty v meraní. Je vedúcim viacerých záverečných prác. Spolugarantuje na STU študijný program bakalárskeho štúdia Meranie a manažérstvo kvality a študijný program inžinierskeho štúdia Meranie a skúšobníctvo

Je spoluautorom 1 monografie, autorom alebo spoluautorom viac ako 40 publikácii vo vedeckých časopisoch a zborníkoch z konferencií. Na svoje práce má 30 citácií z toho 26 vo WOS a SCOPUS. Je vedúcim riešiteľom 1 projektu KEGA, zástupcom 2 projektov VEGA a bol spoluriešiteľom 9 projektov APVV, VEGA, KEGA. Je tiež oponentom projektov VEGA a KEGA. Pracuje  tiež v technickej komisii TK 71- Štatistické metódy pre tvorbu slovenských technických noriem. Je členom Asociácie metrológov Slovenska a Slovenskej metrologickej spoločnosti, kde sa podieľa na riešení úloh z metrológie pre potreby aplikačnej sféry.

 

Knihy autora