Pánik Miroslav

Ing. Miroslav Pánik, PhD pôsobí v súčasnosti ako odborný asistent na Ústave manažmentu STU v Bratislave. Po absolvovaní gymnázia v Bratislave ukončil vysokoškolské štúdium v odbore Operačný výskum a ekonometria na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Doktorandské štúdium úspešne absolvoval v odbore  Odvetvové a prierezové ekonomiky na Ústave manažmentu STU v Bratislave. V rámci pedagogickej činnosti na Ústave manažmentu STU prednáša predmety Bioekonomika a Modelovanie ekonomických procesov; vedie cvičenia z bioekonomiky, matematiky a ekonomickej štatistiky.  Je školiteľom pre záverečné práce v odbore Investičné plánovanie v priemyselnom podniku. Je spoluautorom vysokoškolskej učebnice a skrípt. V rámci vedeckovýskumnej činnosti sa zaoberá využívaním kvantitatívnych matematicko-štatistických metód a optimalizačnými metódami v ekonómii a rôznych odvetviach priemyslu. Je autorom, resp. spoluautorom viac ako 50 vedeckých prác, ktoré sú citované v domácich a zahraničných časopisoch.

Knihy autora