Polóni Marián

Marián Polóni absolvoval Strojnícku fakultu SVŠT v Bratislave štátnou skúškou s vyznamenaním r. 1972. V štúdiu na fakulte pokračoval internou ašpirantúrou, ktorú ukončil obhajobou dizertačnej práce r. 1977. Od r. 1975 až do súčasnosti pracuje na fakulte v odbore Spaľovacie motory. V r. 1983 bol menovaný a r. 2008 habilitovaný do funkcie docenta. V r. 2016 bol prezidentom Slovenskej republiky vymenovaný za vysokoškolského profesora v odbore Dopravné stroje a zariadenia. V r. 1985 bol prodekanom fakulty a r. 2003 až 2007 bol vedúcim Katedry automobilov, lodí a spaľovacích motorov. Absolvoval dva ročné zahraničné pobyty. Obidva na univerzite UMIST v Manchestri, U. K. Prvý r. 1986 prostredníctvom organizácie British Council a na druhý r. 1996 bol na UMIST pozvaný ako Visiting Fellow.

V pedagogike vyučoval celý rad predmetov a r. 1983 zaviedol do vyučovania predmety „Prúdenie v spaľovacích motoroch“ a „Preplňovanie spaľovacích motorov“, ktoré sú trvalou súčasťou vzdelávania na SjF a ktoré vyučuje dodnes. Pod jeho vedením 11 doktorandov obhájilo dizertačné práce a získalo titul PhD. Vo výskume sa zameriaval predovšetkým na oblasť nestacionárneho prúdenia v potrubnom systéme motora, posledných 20 rokov sa venuje aplikáciám alternatívnych palív pre spaľovacie motory. V prvej fáze bol spolu s kolegami v SPP a. s. Bratislava zameraný na uplatnenie zemného plynu v doprave, v súčasnosti je jeho výskum zameraný na využívanie syntéznych plynov vyrobených z odpadov ako zdroja energie pre spaľovací motor, resp. kogeneračné jednotky. Výsledky výskumu spolu so svojimi spolupracovníkmi pravidelne publikuje doma a v zahraničí.

Knihy autora