Šabo Michal

doc. RNDr. Michal Šabo, CSc.

Narodil sa v roku 1944 v Zlatých Moravciach. V rokoch 1962 – 1967 študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor matematická analýza. V roku 1994 bol menovaný docentom v odbore matematika. Odprednášal stovky hodín z matematiky a jej aplikácií. Bol zakladateľom viacerých predmetov, autorom mnohých skrípt a učebníc.   Viedol diplomantov inžinierskeho i bakalárskeho štádia a bol  školiteľom  doktorandov v odbore aplikovaná matematika. Jeho vedeckú prácu možno rozdeliť na tri etapy: funkcionálna analýza v rokoch 1970 – 1987, teória grafov v rokoch 1988 – 1993, viachodnotové logiky po roku 1994. Svoje výsledky prezentoval na desiatkach medzinárodných domácich a zahraničných konferenciách a pobytoch. Je zakladateľom a vedúcim pravidelného seminára „Fuzzy množiny a ich aplikácie“.

Knihy autora