Šebesta Juraj

Doc. RNDr. Juraj Šebesta, PhD., (1942) je pôvodným povolaním fyzik. Teoretickú fyziku vyštudoval na Moskovskej štátnej univerzite (1967). Po skončení štúdia pôsobil na Katedre teoretickej fyziky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (neskôr na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK a na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK) ako asistent, odborný asistent a docent (1992). Doktorát z logiky a metodológie vedy získal na Filozofickej fakulte UK (1984).

Venoval sa teoretickej fyzike, metodológii fyziky a dejinám fyziky. Autor dvoch monografií z dejín slovenskej fyziky, dve monografie z dejín svetovej fyziky napísal ako spoluautor. Uverejnil na 100 vedeckých a odborných článkov.

Druhou oblasťou činnosti Juraja Šebestu je preklad vedeckej a odbornej literatúry. Preložil 50 kníh z rôznych oblastí vedy. O problematike prekladu napísal skriptá a na dve desiatky článkov. Získal Cenu Mateja Bela za najlepší vedecký a odborný preklad pre rok 2004. Laureát Ceny Medzinárodnej federácie prekladateľov (FIT) za celoživotný príspevok k vedeckému a odbornému prekladu (Brisbane, 2017).

 

Knihy autora