Schrek Alexander

doc. Ing. Alexander Schrek, PhD.

Na Strojníckej fakulte STU, Katedre materiálov a technológií, neskôr Ústave technológií a materiálov pôsobil od jej absolvovania v r. 1990 najprv ako interný ašpirant, od r. 1992 ako odborný asistent. V roku 2006 obhájil dizertačnú prácu a v roku 2015 sa habilitoval a bol vymenovaný za docenta v odbore strojárske technológie a materiály. Pedagogicky a výskumne je orientovaný do oblasti technológií tvárnenia, konštrukcii tvárniacich nástrojov a tvárniacich strojov. Venuje sa i problematike spracovania termoplastov. Bol zodpovedný riešiteľ a riešiteľ viacerých projektov s realizačným výstupom, ako i riešiteľ výskumných projektov VEGA a APVV. Je autor a spoluautor viacerých knižných publikácií a  článkov vo vedeckých časopisoch.

Knihy autora