Sivý Martin

Ing. Martin Sivý, PhD.

Absolvoval vysokoškolské štúdium s vyznamenaním v študijnom odbore Aplikovaná mechanika na Strojníckej fakulte STU v Bratislave v roku 2014. V rámci inžinierskeho štúdia absolvoval aj jeden semester na Technickej univerzite vo Viedni v Rakúsku. Potom pôsobil ako interný doktorand na Ústave aplikovanej mechaniky a mechatroniky Strojníckej fakulty STU v Bratislave, kde sa venoval analýze seizmickej odolnosti nádrží s kvapalinou. V rámci pedagogickej činnosti viedol cvičenia na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa podieľal ako spoluriešiteľ na riešení projektov VEGA a APVV  a ako riešiteľ projektu v rámci Programu na podporu mladých výskumníkov. Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva mu bolo rektorom STU udelené ocenenie Študent roka 2016 za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu a vývoja. Je autorom a spoluautorom viacerých vedeckých článkov venovaných problematike kmitania nádrží s kvapalinou pri seizmickej udalosti, ktoré boli publikované na domácich a zahraničných konferenciách a v časopisoch. Doktorandské štúdium v odbore Aplikovaná mechanika úspešne ukončil v roku 2017.

Knihy autora