Sokol Štefan

Prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.

V súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský profesor na katedre Geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave.  Vo svojej pedagogickej činnosti sa sústreďuje na predmet Geodézia a podieľa sa na tvorbe modelov štúdia odboru Geodézia a kartografia. Vedecko-výskumná činnosť je zameraná na oblasť analýzy meracích metód v geodézii a inžinierskej geodézii. Ide hlavne o analýzy a modely zvyšovania presnosti výškových geodetických meraní podporených teoreticko-expertíznymi analýzami vplyvu atmosféry. Ďalej je to tvorba optimalizačného deformačného modelu stavebných objektov, konštrukcií, horninového prostredia a možností využitia integrovaných meracích systémov pre zber a spracovanie meraných údajov.  Aktívne pôsobí vo vedeckých radách a odborných komisiách, seminároch a konferenciách, prednáša a garantuje odborné akcie. Podieľa sa na riešení výskumných úloh, kde je väčšinou vedúci a odborný garant. Je autor jednej monografie, autor a spoluautor viacerých vysokoškolských skrípt a učebných textov. Odborné a vedecké články uverejňuje doma i v zahraničí v slovenskom, anglickom, nemeckom a poľskom jazyku.

Knihy autora