Zajko Marián

Marián Zajko  absolvoval Fakultu riadenia VŠE v Bratislave v r. 1973 a  pracoval tam do r. 1990 ako vysokoškolský učiteľ  na Katedre ASR Fakulty riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. V r. 1983 sa stal docentom, viedol 58 diplomových prác, 16 záverečných stgraduálnych prác a 1 obhájenú dizertačnú prácu, oponoval desiatky projektov ASR podnikov, stredného článku riadenia a odvetví, publikoval vysokoškolskú učebnicu „Technické prostriedky ASR“ (1989) a 2 medzinárodné monografie. V  r. 1990  úspešne absolvoval štúdium Master of Business  Administration  na U.S. Business School v Prahe a potom pracoval ako biznis konzultant v medzinárodnej poradenskej firme v ČR a SR, neskôr ako finančný manažér v medzinárodnej spoločnosti, až do r. 2006, keď nastúpil ako docent na FEI STU v Bratislave. Od r. 2006 vybudoval nanovo výučbu troch predmetov na FEI STU: Podnikanie malých a stredných podnikov, Finančný manažment a Podniková informatika a podnikanie.  Ako vedúci autorského kolektívu publikoval vysokoškolskú učebnicu „Riadenie malých a stredných podnikov“ (STU, 2010), ako spoluautor učebnicu „Základy manažmentu a podnikania“ (STU, 2015) a zahraničnú monografiu „Successful Innovations? Efficient Knowledge and Technology Transfer and International Collaboration“ (TU Ilmenau. 2016). Od r. 2009  doteraz úspešne viedol riešenie 3 národných a 3 medzinárodných výskumných úloh.

Po vzniku Ústavu manažmentu STU v r. 2009 bol zástupcom riaditeľa pre rozvoj a doteraz vedie Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania. V r. 2012 bol poverený vedením ústavu, pracuje na príprave  študijného programu 2. stupňa štúdia zameraného na podnikanie a inovácie v rámci študijného odboru Odvetvové ekonomiky a manažment. Okrem výučby vyššie uvedených predmetov a výučby zahraničných študentov – program Erasmus (2011 – 2013) viedol v 4 doktorandov (z toho 3 zahraničných), ktorí úspešne absolvovali štúdium. V rokoch 2008 – 2012 koordinoval za Ústav manažmentu STU organizáciu podujatí Globálneho týždňa podnikateľstva (Global Entrepreneurship Week) na Slovensku, V súvislosti s tým zastupoval Slovenskú republiku ako delegát na zasadaniach Celosvetového kongresu o podnikaní (Global Entrepreneurship Congress) v r. 2010 – 2012. Od r. 2009 doteraz je predsedom komisie pre hodnotenie podnikateľských plánov pre Univerzitný technologický inkubátor  STU. Udržiava rozsiahle medzinárodné kontakty a aktivity v oblasti výučby a výskumu podnikania a riadenia inovácií.

Knihy autora