Vavrinský Erik

Ing. Erik Vavrinský, PhD. je absolventom Fakulty elektroniky a informatiky STU v Bratislave v odbore Mikroelektronika. Titul PhD. získal na Katedre mikroelektroniky FEI STU v roku 2005 za tému Tenkovrstvové mikroelektródy pre elektrochemické vodivostné senzory aplikované v biomedicínskom monitorovaní stresu. V súčasnosti pracuje v Ústave elektroniky a fotoniky FEI STU ako odborný asistent. Venuje sa výučbe predmetov z oblasti senzoriky, lekárskej elektroniky a zabezpečovacích systémov. Viedol viac ako 50 bakalárskych, resp. diplomových prác. Vo vedeckom zameraní je aktívny v oblasti senzorových systémov, tenkých vrstiev, vývoja biomedicínskych prístrojov pre ľudskú fyziológiu a lekársku elektroniku. Je riešiteľom a spoluriešiteľom desiatok domácich aj medzinárodných projektov. Je autorom a spoluautorom vyše 130 vedeckých publikácií. Od roku 2015 pracuje ako vedeckovýskumný pracovník v Ústave lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Knihy autora