Baran Dušan

prof. Ing. Dušan Baran, PhD.

Narodený 31.5.1954, absolvoval v roku 1977 Chemickotechnologickú fakultu SVŠT v Bratislave, v študijnom odbore Ekonomika a riadenie chemického a potravinárskeho priemyslu. Má za sebou viac ako 25-ročnú manažérsku prax v chemickom a strojárenskom priemysle i v oblasti manažmentu služieb. Pôsobí ako vysokoškolský pedagóg predovšetkým na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, zo začiatku na FCHPT STU, (1999 – 2008) ako vedúci Katedry manažmentu a od roku 2012 na MTF STU so sídlom v Trnave. Zároveň pôsobil vo vrcholovom manažmente troch súkromných vysokých škôl vo funkcii prorektora a vo funkcii dekana na verejnoprávnej univerzite (2006 – 2012). Vo svojej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti sa venuje manažmentu podniku, controllingu, finančnému manažmentu, finančnej analýze podniku, finančným trhom, environmentálnym manažérskym systémom a pod. Popri vedeckej a výskumnej činnosti prof. Dušan Baran odovzdáva v rámci pedagogického procesu svoje dlhoročné empirické skúsenosti z riadenia výrobných podnikov študentom vysokých škôl.

Knihy autora