Controlling

Controlling

Baran Dušan
Controlling ako významný nástroj manažmentu, ktorý presahuje tradičné funkcie manažmentu.
6,04

V tejto monografii predstavujeme controlling ako významný nástroj manažmentu, ktorý presahuje tradičné funkcie manažmentu a zároveň poukazujeme na možnosti a výhody jeho implementácie v podnikovej praxi. Monografia Controlling predstavuje prezentáciu rozsiahlej vedeckovýskumnej činnosti autora i jeho dlhoročných empirických skúseností v oblasti manažmentu podniku.

Koncepcia monografie pozostáva z ôsmich kapitol, ktoré sú ďalej členené na podkapitoly v zmysle desatinného triedenia.