Barloková Danka

doc. Ing. Danka Barloková, PhD.

Narodila sa v Bratislave v roku 1956. Na Katedre zdravotného a environmentálneho inžinierstva pracuje ako vysokoškolský pedagóg od roku 1982. Titul inžiniera, PhD. i docenta získala v odbore Zdravotno-technické stavby, resp. Vodné hospodárstvo. V dizertačnej práci sa venovala využitiu prírodných zeolitov v získavaní kvalitnej pitnej vody, v habilitačnej práci odstraňovaniu železa a mangánu z vody prírodnými materiálmi. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa venuje úprave vody, odstraňovaniu anorganických kontaminantov z vody (napr. železo, mangán, arzén, antimón, nikel), procesom a zariadeniam pre úpravu vody, modernizácii a optimalizácii technológie úpravy vody. Výsledky svojej vedeckej činnosti prezentuje nielen na pedagogickej úrovni, ale hlavne na vedeckých konferenciách, časopisoch doma i v zahraničí. Jej pedagogická činnosť je zameraná na oblasť zásobovania pitnou vodou – technológia úpravy vody, distribúcia vody –  návrh vodovodných sietí. Prednáša a vedie predmety Vodárenstvo, Zdravotno-vodohospodárske stavby, Water Treatment and Water Supply, Čerpadlá a čerpacie stanice.

 

Knihy autora