Dický Jozef

Doc. Ing. Jozef Dický, PhD., sa venuje oblasti mechaniky tuhých a poddajných telies a prostredia, optimalizácii konštrukcií s uvážením premenných fyzikálnych vlastností materiálov a jednostranných väzieb s uvážením pravdepodobnostných prístupov.

Pracuje na Katedre stavebnej mechaniky SvF STU nepretržite od r. 1975, podieľal sa na výučbe takmer všetkých predmetov v slovenskej i anglickej mutácii v nosných disciplínach Stavebná mechanika, Pružnosť a plasticita, Numerické metódy v mechanike, Životnosť a spoľahlivosť konštrukcií, bol jedným zo zakladateľov a garantov študijného programu Civil Engineering, tri obdobia bol prodekanom SvF pre študijnú oblasť, je spoluautorom celoštátnej vysokoškolskej učebnice Pružnosť a plasticita (ALFA 1990), 3 vysokoškolských učebníc vydaných Vydavateľstvom STU a 16 dočasných vysokoškolských učebníc.

Knihy autora