Duchoň František

doc. Ing. František Duchoň, PhD.

Narodil sa 18.7.1981. Je absolvent Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, docent v oblasti automatizácia, venuje sa výskumu v oblasti automatizácia, garant predmetov Riadenie mobilných robotov, Výrobné systémy a Technické prostriedky riadenia. V súčasnosti je autorom 124 vedeckých publikácií (203 referencií na tieto publikácie), z čoho 3 sú vysokoškolské učebnice, jedna monografia, 6 CC článkov (3 akceptované v tlači), 26 publikácií v zahraničných časopisoch. Z hľadiska databáz je autorom 19 publikácií indexovaných v databáze WoS a 30 publikácií indexovaných v SCOPUSe. Je členom redakcie časopisov Acta Mechatronica (International Scientific Journal about Mechatronics) a Journal of Robotics and Automation Technology, členom organizačnej komisie významnej celoeurópskej konferencie REinEU 2016 (Reindustrializácia Európskej únie), ktorá bude organizovaná v rámci predsedníctva Slovenska v EÚ. Od 28. októbra 2016 je členom pracovnej skupiny Informačno-kouminkačné technológie (Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky - RIS3 SK) na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Doc. Ing. František Duchoň, PhD., bol spolu s kolektívom v roku 2015 ocenený Cenou za transfer technológií na Slovensku v kritériu prístup inovátora k realizácii transferu technológií.

Knihy autora