Fekete Roman

doc. Ing. Roman Fekete, PhD. 
(*1963) je absolvent odboru Stroje a zariadenia pre chemický a potravinársky priemysel na Strojníckej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (1987). Po absolvovaní štúdia pôsobil ako asistent overovacieho výskumu na VUCHT v Bratislave. Od roku 1989 pôsobí na Katedre chemických strojov a zariadení ako výskumný a pedagogický pracovník. Vedeckú ašpirantúru ukončil v roku 2002 obhájením dizertačnej práce v odbore Stroje a zariadenia pre chemický a potravinársky priemysel. V roku 2010 mu bol udelený vedecko-pedagogický titul docent v odbore Procesná technika. Podieľa sa na zabezpečení cvičení a prednášok z predmetov danej špecializácie z oblasti konštrukcie aparátov a výpočtov niektorých procesov pre chemický a potravinársky priemysel. 
Je autorom niekoľkých učebných textov. Spolupracuje na riešení úloh z praxe, riešení projektov štátneho výskumu z oblasti granulácie a mechaniky partikulárnych látok, konzervácie celulózových materiálov v rámci záchrany kultúrneho dedičstva, projektov VEGA, medzinárodných projektov Tempus. Je autorom viacerých odborných článkov publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch. Prednáša na konferenciách doma a v zahraničí.

Knihy autora