Garan Martin

Ing. Martin Garan, PhD.

Absolvoval inžinierske a doktorandské štúdium na Strojníckej fakulte STU v Bratislave v odbore Aplikovaná mechanika. Od roku 2004 pôsobí ako pedagogický a výskumný pracovník v Ústave aplikovanej mechaniky a mechatroniky na Strojníckej fakulte STU. Vyučuje predmety Mechatronika, Simulácie mechatronických systémov, Grafické programovanie v LabVIEW, Pružnosť a pevnosť. Pôsobí vo výskume v oblasti aplikovanej mechaniky a únavy materiálov, vývoji softvérov a zariadení pre posudzovanie spoľahlivosti a monitorovania prevádzkových zariadení. Je autorom a spoluautorom troch vysokoškolských učebníc,  článkov v CC a databáze WoS a Scopus a mnohých ďalších príspevkov  na domácich a medzinárodných konferenciách.

Knihy autora